Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
6 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
2 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
6 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
4 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU601 Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 10
2 DLEDU602 Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία 10
3 DLEDU603 Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση 10
4 DLEDU604 Νόηση και Μάθηση 10
5 DLEDU609 Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας 10
6 DLEDU610 Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS
1 DLEDU605 Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία 10
2 DLEDU606 H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα 10
3 DLEDU607 Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση 10
4 DLEDU608 Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία 10
5 DLEDU611 Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων 10
6 DLEDU612 Διπλωματική Μελέτη 20
7 DLEDU613 Ανεξάρτητη Μελέτη 10
8 DLEDU614 Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή 10
9 DLEDU615 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10
10 DLEDU616 Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές 10
DLEDU601: Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Το μάθημα «Έρευνα Δράσης για Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή έρευνας δράσης για τη βελτίωση πτυχών της εκπαίδευσης, είτε σε μικροεπίπεδο, είτε σε μακροεπίπεδο. Το συγκεκριμένο μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και αποτελεί σημαντικό στοιχείο καινοτομίας του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος. Το σκεπτικό για τη συμπερίληψή του στο πρόγραμμα, αντί ενός συμβατικού μαθήματος μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας, βασίζεται στην αναγκαιότητα του σύγχρονου εκπαιδευτικού να λαμβάνει αποφάσεις για τη λύση προβλημάτων και τους τρόπους βελτίωσης της εκπαίδευσης μέσα από την εισαγωγή καινοτομιών ή την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων, εφαρμόζοντας ένα συστηματικό πλάνο εργασίας, το οποίο θα κάνει χρήση ερευνητικών δεδομένων. Το μάθημα καλύπτει με σφαιρικό τρόπο όλες τις πτυχές της μεθοδολογίας της έρευνας δράσης και περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή στη εξέλιξή της ως ερευνητική μεθοδολογία, τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σχεδίου δράσης, τα είδη δεδομένων και τα εργαλεία που αξιοποιούνται για τη συλλογή τους, καθώς και τις τεχνικές ανάλυσης τους, τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για ερευνητικούς σκοπούς, όπως προγραμμάτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Επιπλέον, στο μάθημα οι φοιτητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για συστηματική αντιμετώπιση προβλημάτων που εντοπίζονται σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας ή ακόμα και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο μάθημα οι φοιτητές εμβαθύνουν επίσης στις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθεί μια ερευνητική αναφορά έρευνας δράσης. Τέλος, κατά τη διάρκεια του μαθήματος αξιοποιούνται παραδείγματα ολοκληρωμένων ερευνών δράσης, αλλά και εκπαιδευτικών σεναρίων για τα οποία οι φοιτητές προτείνουν σχέδια δράσης.
DLEDU602: Αναλυτικό Πρόγραμμα και Διδασκαλία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στην έννοια του αναλυτικού προγράμματος και η εξέταση σημαντικών ζητημάτων των αναλυτικών προγραμμάτων. Πέραν από τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος το μάθημα εστιάζει και σε βαθύτερο στοχασμό στα αναλυτικά προγράμματα, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά στεγανά που θέλουν το αναλυτικό πρόγραμμα ως έργο των τεχνοκρατών, κάτι το οποίο αναπτύσσεται γενικά και καθολικά πέραν από οποιαδήποτε χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες της γνώσης, των ατόμων και της κοινωνίας, σε ένα ιδεαλιστικό επίπεδο, και περνώντας σε ένα πιο φιλοσοφικό-στοχαστικό-ανθρωπιστικό-ερευνητικό επίπεδο που προσεγγίζει και στοχάζεται στο πλαίσιο των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών, ιστορικών, οικονομικών, μεταξύ άλλων, συνθηκών. Οι βασικές ενότητες οι οποίες θα εξεταστούν στο μάθημα συμπεριλαμβάνουν: έννοιες, ορισμοί, επίπεδα σχεδιασμού και διαστάσεις του αναλυτικού προγράμματος˙ οι φιλοσοφικές βάσεις και οι προσανατολισμοί του αναλυτικού προγράμματος˙ ανάπτυξη, επαναπροσδιορισμός, κατανόηση των αναλυτικών προγραμμάτων˙ το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο στο οποίο διενεργείται το αναλυτικό πρόγραμμα˙ ζητήματα στα αναλυτικά προγράμματα, όπως είναι για παράδειγμα, η αναμόρφωση, η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές σκοπιμότητες, οι διακρίσεις και το ζήτημα της γνώσης, μεταξύ άλλων˙ αναλυτικά προγράμματα και καθορισμός εθνικών μαθησιακών επιπέδων˙ η έρευνα στα αναλυτικά προγράμματα˙ η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος: προγραμματισμός και διδασκαλία˙ οι διάφοροι τύποι του αναλυτικού προγράμματος και η διδασκαλία˙ διδακτικά εγχειρίδια και ανάπτυξη διδακτικού υλικού˙ η αξιολόγηση στο αναλυτικό πρόγραμμα˙ η αξιολόγηση στη διδασκαλία.

DLEDU603: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση

Το μάθημα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Δυνατότητες στη Διδασκαλία και Μάθηση» είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Δεδομένης της φύσης του μεταπτυχιακού προγράμματος (εξ’ αποστάσεως) κρίνεται αναγκαίο οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης διαφόρων τεχνολογικών εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε όλα τα μαθήματα του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού για σκοπούς επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά και παράδοσης και επεξεργασίας υλικού και εργασιών.

Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας όπως επίσης και σχετικές με αυτή έννοιες. Ακόμη, θα εξετάσουν την ενσωμάτωση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα τον Ιστό 2.0 (Web 2.0), τα χαρακτηριστικά αλλά και τις δυνατότητές του σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Πέραν των πιο πάνω εισαγωγικών/ θεωρητικών θεμάτων, οι φοιτητές θα εμπλακούν στη διαδικασία εκμάθησης χρήσης διαφόρων τεχνολογιών όπως ιστολόγια, wikis, διαδικτυακά αρχεία Google (Google documents), αλλά και τεχνολογικά μέσα ανάπτυξης περιεχομένου (content authoring tools) όπως εργαλεία screencasting και podcating. Πέραν της εκμάθησης χρήσης των πιο πάνω εργαλείων, οι φοιτητές θα εξετάσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητές τους, την εκπαιδευτική τους αξία και οφέλη, και το σημαντικότερο πως μπορούν να ενσωματωθούν επιτυχώς στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Για την επίτευξη του πιο πάνω, οι φοιτητές θα κληθούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές εφαρμογές αξιοποιώντας τα πιο πάνω εργαλεία μέσα στα πλαίσια καθορισμένου παιδαγωγικού πλαισίου με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την έννοια της κοινωνικής δικτύωσης και πως αυτή μπορεί να μετατραπεί σε εκπαιδευτική δικτύωση, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προσφέρονται μέσω του Ιστού 2.0.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις με αφήγηση, παρουσιάσεις με σημειώσεις, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα. Τέλος, μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του μαθήματος πέραν της τελικής εξέτασης αναμένεται από τους φοιτητές: να αναπτύξουν ποικίλες τεχνολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση των πιο πάνω εργαλείων όπως επίσης και μια διδακτική ενότητα με την ενσωμάτωση διαφόρων τεχνολογικών μέσων.

DLEDU604: Νόηση και Μάθηση
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται βασικά θεωρητικά ζητήματα της γνωστικής ψυχολογίας, και σκοπός του είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να συζητούν το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και μαθαίνουν, ενώ παράλληλα να διακρίνουν και να συγκρίνουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της γνωστικής ψυχολογίας σε σχέση με τη μάθηση και τη νόηση και να γνωρίζουν τα βασικά στάδια γνωστικής ανάπτυξης, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την αναπτυξιακή πορεία. Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται επίσης οι φοιτητές να κατανοήσουν τη λειτουργία των σημαντικότερων γνωστικών ικανοτήτων, όπως, της αντίληψης, της μνήμης, της λογικής, της επίλυσης προβλημάτων, αλλά και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, καθώς επίσης να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για να αξιολογούν διαφορετικές θεωρητικές απόψεις. Βασικός επίσης στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις αποκτημένες γνώσεις στην καθημερινότητα τους και ιδιαίτερα να μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτημένες γνώσεις με σκοπό την αποτελεσματική σχολική μάθηση. Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι η γνωστική επιστήμη, ο εγκέφαλος και η γνωστική λειτουργία, η γνωστική ανάπτυξη και οι διάφορες θεωρίες, όπως ο συμπεριφορισμός, ο κονστρουκτιβισμός, οι θεωρίες των Piaget, Bruner, Vygotsky κ.α., η μεταγνώση και οι διαδικασίες μάθησης. Άλλες θεματικές ενότητες αφορούν την αντίληψη, τις οπτικές πλάνες, την αντίληψη χωρίς επίγνωση, τη μνήμη και τα είδη μνήμης, τη λήθη, τις διαταραχές μνήμης, την κρίση, την κριτική σκέψη, το συλλογισμό και τη λογική, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, τη νοημοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη, τη σχέση μεταξύ γνωστικής λειτουργίας και συγκίνησης, καθώς και τις επιδράσεις των παραγόντων θυμικού και κινήτρων στη γνωστική λειτουργία κα ιδιαίτερα στη μάθηση. Το μάθημα τέλος πραγματεύεται τις σύγχρονες γνωστικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική πράξη.
DLEDU605: Νέες Τεχνολογίες ως Μαθησιακά και Γνωστικά Εργαλεία

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να εντοπίσουν και να περιγράφουν τις κυριότερες εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης και τη σχέση τους με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος μετά την ολοκλήρωσή του είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να: (α) εντοπίζουν τις κυριότερες εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης (συμπεριφορισμός, γνωστικισμός, θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης, κοινωνικός εποικοδομητισμός, γνωστικά–νοητικά εργαλεία, πολλαπλές νοημοσύνες) (β) να περιγράφουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικής θεωρίας μάθησης και να εντοπίζουν τους κυριότερους εκπρόσωπους τη κάθε μιας, (γ) να αξιολογούν ποια θεωρία μάθησης σχετίζεται με την ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών και διαδικτυακών περιβαλλόντων, (δ) να περιγράφουν και να συζητούν την επίδραση της κάθε εκπαιδευτικής θεωρίας μάθησης στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού και διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών, (ε) να αναλύουν κριτικά ποιες είναι οι επιπτώσεις στη μάθηση της αξιοποίησης εργαλείων ΤΠΕ τα οποία αναπτύχθηκαν βασισμένα στις εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης, (στ) να προτείνουν διαδικασίες για αποτελεσματική αξιοποίηση στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης εργαλείων ΤΠΕ τα οποία αναπτύχθηκαν βασισμένα σε κάποια από τις θεωρίες μάθησης.

DLEDU606: H Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα

Το μάθημα «Η Δικτυωμένη Τάξη και ο Δικτυωμένος Μαθητής: Δημιουργώντας Διαδικτυακή Μαθησιακή Κοινότητα» είναι υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών που σχετίζονται με το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής μαθησιακής κοινότητας. Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την εξέλιξη του Διαδικτύου στην εκπαίδευση όπως επίσης και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Ακόμη θα εξετάσουν την έννοια της διαδικτυακής διδασκαλίας, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές της. Επιπλέον, οι μαθητές θα μελετήσουν και θα αναπτύξουν γνώσεις όσον αφορά την οικοδόμηση μια διαδικτυακής κοινότητας μάθησης, το ρόλο του διδάσκοντα αλλά και του διδασκόμενου. Πέραν των πιο πάνω θεμάτων, θα παρουσιαστεί και θα εξεταστεί η έννοια της Κοινότητας Διερεύνησης (Community of Inquiry) και των 3 παράμετροι που την πλαισιώνουν: Παράμετρος Διδασκαλίας (Teaching Presence), Κοινωνική (Social Presence) και Γνωστική (Cognitive Presence) Παράμετρος. Επίσης, θα εξεταστεί και μια νεοεισαχθείσα παράμετρος, αυτή του Διδασκομένου (Learner Presence) όπως επίσης και το μοντέλο και ερωτηματολόγιο που μετρά τη δημιουργία της Κοινότητας Διερεύνησης. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να μελετήσουν και να συζητήσουν, παραθέτοντας τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους με βάση ποικίλα μαθησιακά σενάρια και εκπαιδευτικές εφαρμογές της Κοινότητας Διερεύνησης. Τέλος, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν το πακέτο εργαλείων για την ανάπτυξη διαδικτυακής κοινότητας μάθησης. Το πακέτο εργαλείων περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εργαλείων όπως: εργαλεία επικοινωνίας /συνομιλίας, συνεργατικά εργαλεία και εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου, εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων ή αλλιώς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και τέλος κοινωνικά και εκπαιδευτικά δίκτυα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες τους, την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως επίσης και το ρόλο, τη σημασία και τα οφέλη τους.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις με αφήγηση, παρουσιάσεις με σημειώσεις, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα.

DLEDU607: Διδακτικές Στρατηγικές, Βελτίωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση διδακτικών στρατηγικών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Για τον σκοπό αυτό θα διασαφηνιστούν οι έννοιες θεωρίες μάθησης, διδασκαλία, μορφές διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές, προγραμματισμός, δεξιότητες διδασκαλίας, βελτίωση της διδασκαλίας και αξιολόγηση της διδασκαλίας, μεταξύ άλλων. Με άλλα λόγια, το μάθημα αυτό καταπιάνεται καθαρά με το διδακτικό κομμάτι της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης και τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται από την πλευρά του εκπαιδευτικού για αυτό τον σκοπό.

Οι βασικές ενότητες οι οποίες θα εξεταστούν στο μάθημα συμπεριλαμβάνουν:

 • Θεωρίες μάθησης και διδασκαλία
 • Μορφές διδασκαλίας
 • Τύποι διδακτικών στρατηγικών και διδακτικές στρατηγικές
 • Γνωστικά μοντέλα
 • Προγραμματισμός της διδασκαλίας και μοντέλα προγραμματισμού
 • Διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην άμεση διδασκαλία
 • Διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην διαδραστική διδασκαλία
 • Διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην έμμεση διδασκαλία
 • Διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην ανεξάρτητη μελέτη
 • Διδακτικές στρατηγικές και μεθόδοι που εμπίπτουν στην βιωματική μάθηση
 • Δεξιότητες διδασκαλίας
 • Στρατηγικές για βελτίωση της διδασκαλίας
 • Αξιολόγηση της διδασκαλίας και για την διδασκαλία.
DLEDU608: Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης στα Σχολεία

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (ΕΚΜ) εκπαιδευτικών στα σχολεία. Δεν απαιτεί οποιεσδήποτε προηγούμενες γνώσεις για το αντικείμενο των ΕΚΜ παρά μόνο το γνήσιο ενδιαφέρον του φοιτητή να μάθει για μία εκπαιδευτική έννοια που κερδίζει διαρκώς έδαφος ανά το παγκόσμιο και που αποτελεί μία ελπιδοφόρα καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην έννοια των κοινοτήτων μάθησης, την πρακτική εφαρμογή τους και στα αποτελέσματα των κοινοτήτων αυτών σε επίπεδο μαθητή, εκπαιδευτικού και σχολείου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά και φιλοσοφία των ΕΚΜ, την ιστορική εξέλιξη των ΕΚΜ, τις βασικότερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, τις διαστάσεις των ΕΚΜ και τις συνθήκες που υποβοηθούν στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ΕΚΜ. Επίσης, αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η κατανεμημένη ηγεσία και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, το όραμα και οι αξίες που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μίας επαγγελματικής σχολικής μονάδας, η συνεργασία των εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα της σε σημαντικά μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα, η ανάπτυξη και συντήρηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και ανάμεσα σε σχολείο και ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τέλος οι φοιτητές θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν κριτικά περιπτώσεις εφαρμογής επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης.

DLEDU609: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται τόσο τη συγχρονική όσο και τη διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείου γραμματολογίας αλλά και πολιτισμού. Η πολυεπιστημονική θεώρηση της γλώσσας οι στόχοι και τα επίπεδά της αντανακλούν ένα αντίστοιχο φάσμα επιστημονικών κλάδων με επίκεντρο τη Γλωσσολογία ( Συστημική και Λειτουργική Γλωσσολογία, αλλά και Δομολειτουργική Γραμματική, Φωνητική-Φωνολογία, Μορφολογία κ.λ.π.). Οι φοιτητές/τριες θα αναλύσουν και θα σχολιάσουν τις θεωρίες για τη σύσταση ΑΠ και θα πραγματευτούν τα Αναλυτικά Προγράμματα για τη ελληνική γλώσσα τα οποία έχουν διαμορφωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα ΑΠ για την ελληνική ως πρώτη/μητρική, ως δεύτερη και ως ξένη γλώσσα,. εφόσον σήμερα η ανάγκη διδασκαλίας της γλώσσας μας σε ομογενείς της διασποράς αλλά και αλλόγλωσσους αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Παράλληλα γίνεται εισαγωγή στη μεθοδολογία και διδακτική της ελληνικής γλώσσας με εστίαση στην επικοινωνιακή και μεταεπικοινωνιακή προσέγγιση καθώς και στον κριτικό γραμματισμό στη βάση της πολυτροπικότητας του γλωσσικού υλικού. Επιχειρείται ακόμη μια εκτενής επιχειρηματολογία στην αξιολόγηση και παραγωγή αξιολογικών και διαπιστωτικών κριτηρίων για την ελληνική ως πρώτη, δεύτερη/ξένη γλώσσα. Οι φοιτητές/τριες θα καθοδηγηθούν στην εύρεση και σωστή επιλογή διδακτικού γλωσσικού υλικού, επιλέγοντας από τα υπάρχοντα ή παράγοντας δικά τους υλικά κατά περίπτωση

DLEDU610: Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία

Στο επίκεντρο των σύγχρονων παιδαγωγικών αντιλήψεων και των αναλυτικών προγραμμάτων που θέτουν ως προτεραιότητα τον κριτικά σκεπτόμενο μαθητή και την κριτικά σκεπτόμενη μαθήτρια σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του αιώνα μας, βρίσκεται η έννοια της ενεργητικής κατανόησης. Τούτο μάλιστα στο πλαίσιο ενός πολιτισμού επικοινωνίας που προοδευτικά παράγει όλο και πιο περίπλοκες, με τεράστια δύναμη χειραγώγησης, και ως εκ τούτου κυριαρχικές μορφές και τρόπους σύνθεσης και μετάδοσης μηνυμάτων. Το μάθημα «Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία» ανταποκρίνεται σε αυτές τις παιδαγωγικές αναγκαιότητες, προσφέροντας ένα συνδυασμό θεωρητικής υποδομής πάνω στην έννοια της κατανόησης, όπως την έχουν προσεγγίσει μείζονες σχολές σκέψης της θεωρίας της λογοτεχνίας και της ερμηνευτικής, και μεθοδολογίας πρακτικής εφαρμογής της. Πιο συγκεκριμένα, αποβλέπει: α) στη μελέτη του τι συνιστά κριτική κατανόηση της λογοτεχνίας, καθώς και ποικίλων μυθοπλαστικών μορφών με τις οποίες οι νέοι σήμερα αλληλεπιδρούν και οι οποίες υπερβαίνουν τον παραδοσιακό λογοτεχνικό κανόνα, ποια είναι η θέση της στο σημερινό σχολείο, πώς συναρτάται με το ευρύτερο όραμα του κριτικού γραμματισμού και β) στην εμβάθυνση πάνω σε αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για την ενίσχυση ενεργητικών μορφών ανάγνωσης και κατανόησης λογοτεχνικών και μυθοπλαστικών κειμένων. για όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Λογοτεχνική Κατανόηση και Διδασκαλία» θα μπορούν να εκθέτουν τις αρχές των κυριότερων σχολών σκέψης πάνω στη θεωρία της λογοτεχνίας και την ερμηνευτική για το φαινόμενο της λογοτεχνικής κατανόησης· να εντοπίζουν, να περιγράφουν και να τοποθετούνται κριτικά έναντι παραδοχών περί λογοτεχνικής κατανόησης σε έγγραφα αναλυτικών προγραμμάτων, εγχειρίδια και διδακτικές οδηγίες· να συστήνουν τρόπους διδακτικής αξιοποίησης στοιχείων από τις κυριότερες σχολές σκέψης για το φαινόμενο της λογοτεχνικής κατανόησης· να κρίνουν, τέλος, μελέτες, σχέδια μαθήματος, έρευνες και έγγραφα σχετικά με την κατανόηση λογοτεχνικών και άλλων μυθοπλαστικών κειμένων.

DLEDU611: Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων

Το μάθημα «Μεθοδολογίας και Συγγραφή Ερευνητικών Προτάσεων» είναι επιλεγόμενο μάθημα και προσφέρεται για τους φοιτητές που επιλέγουν να υποβάλουν μεταπτυχιακή διατριβή για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και για όσους φοιτητές δε θα υποβάλουν μεταπτυχιακή διατριβή αλλά επιθυμούν, ωστόσο, να καλλιεργήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση με την εκπαιδευτική έρευνα. Οι σκοποί του μαθήματος και το περιεχόμενό του είναι σχεδιασμένα ώστε οι φοιτητές να επεκτείνουν τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις ερευνητικές δεξιότητες που απέκτησαν στο υποχρεωτικό μάθημα «Έρευνα Δράσης για Εκπαιδευτική Αξιολόγηση». Συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές σε βάθος κατανόηση όλων των σταδίων υλοποίησης μιας επιστημονικής έρευνας, όπως είναι ο σχεδιασμός, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η διατύπωση υποθέσεων, ο καθορισμός μεταβλητών, η ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων, η επιλογή δείγματος, συλλογή και ανάλυση δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι τρόποι αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας σε όλα τα στάδια μιας εκπαιδευτικής έρευνας αποτελούν ουσιώδες μέρος του μαθήματος. Μεγάλη σημασία επίσης αποδίδεται από το μάθημα και στις προδιαγραφές που ακολουθούν οι ερευνητικές προτάσεις, αναφορικά με τη δομή, το περιεχόμενο και τον ακαδημαϊκό λόγο που πρέπει να τις χαρακτηρίζει. Το μάθημα εμβαθύνει σε θέματα πειραματικών και ψευδοπειραματικών σχεδιασμών και της διαχείρισης μεταβλητών για την εύρεση αιτιωδών σχέσεων. Αναμένεται ότι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα θα εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν στην μεταπτυχιακή τους διατριβή ή την εξατομικευμένη μελέτη την οποία θα διεξαγάγουν.

DLEDU614: Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή

Το μάθημα «Νέοι Γραμματισμοί στην Ψηφιακή Εποχή» είναι επιλεγόμενο μάθημα της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία». Το μάθημα αυτό διερευνά το σημαντικό ρόλο που οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν σε πολλές πτυχές της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μελετά την επιρροή τους στη διαμόρφωση των στόχων της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα σε θέματα που αφορούν στην έννοια του γραμματισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Προσφέρει μια πλατφόρμα για συζητήσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα σε ζητήματα γραμματισμού, πολυγραμματισμών, πολυτροπικότητας και πολυμεσικών εφαρμογών με έμφαση στον ψηφιακό και οπτικό γραμματισμό. Πέρα των θεωρητικών συζητήσεων,το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με διάφορα λογισμικά (ανοικτά και κλειστά) και να αναπτύξουν δεξιότητες για προσωπική και για επαγγελματική χρήση τους. Με τη συμπλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι ικανοί να: α) περιγράφουν βασικές έννοιες του σύγχρονου πολιτισμού, και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, β) συζητούν πώς οι πρόσφατες τεχνολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει και διαμορφώσει τις έννοιες του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών, γ) έχουν αναπτύξει δεξιότητες/ ικανότητες ψηφιακού και οπτικού γραμματισμού και δεξιότητες κριτικής και στοχαστικής σκέψης μέσω της ανταπόκρισης σε εικόνες και άλλα οπτικά μηνύματα, δ) επιδεικνύουν, στα πλαίσια της εκπαίδευσης, δημιουργική και τεχνική ικανότητα στην παραγωγή και διαχείριση πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαφόρων πολυμεσικών τεχνολογιών, και ε) προτείνουν και αξιολογούν ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων/ ενοτήτων μαθημάτων όπου οι νέες τεχνολογίες είναι ενσωματωμένες και στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολυγραμματισμών, της δημιουργικότητας και της αναστοχαστικής σκέψης.

Το μάθημα παραδίδεται στους φοιτητές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως τα εργαλεία επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, ηχοδιάσκεψη με κείμενο), εργαλεία συνεργασίας (π.χ. φόρουμ συζητήσεων, ιστολόγια και wikis) και τα εργαλεία ανάπτυξης περιεχομένου (π.χ. παρουσιάσεις με αφήγηση, παρουσιάσεις με σημειώσεις, αρχεία screen casting). Οι σημειώσεις και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες για τους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τους πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα αναγνώσματα.

DLEDU615: Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία αποτελεσματικών περιβαλλόντων (ΠΜ) μάθησης στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Γενικό σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην έννοια των αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης, η ανάλυση των βασικών φιλοσοφιών και θεωριών που διέπουν τον σχεδιασμό τέτοιων περιβαλλόντων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ΠΜ σε επίπεδο μαθητή, εκπαιδευτικού και σχολικής μονάδας.

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι η επεξήγηση της έννοιας των ΠΜ, οι βασικές φιλοσοφικές και επιστημολογικές θεωρίες γύρω από τα αποτελεσματικά ΠΜ, η σύγκριση και η αξιολόγηση τέτοιων θεωριών, η έρευνα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μάθησης και διδασκαλίας, ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και η επίδραση τους σε μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα, οι αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας σύμφωνα με τη σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απόψεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη μάθηση, το σχολικό κλίμα και κουλτούρα, μοντέλα διαχείρισης συμπεριφοράς μαθητών , η δημιουργία ΠΜ για μαθητές ειδικών δυνατοτήτων, η αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων ενός σχολείου για σκοπούς διδασκαλίας και η αξιολόγηση ΠΜ σε σχολικά συγκείμενα.

DLEDU616: Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές

Η επικοινωνιακή βαρύτητα που έχουν οι αφηγηματικές επιλογές, τα υφολογικά χαρακτηριστικά και οι ειδολογικές συμβάσεις σε όλο τα φάσμα της ανταλλαγής μηνυμάτων αποτελεί βασική αρχή μιας σειράς κλάδων ανάλυσης του λόγου και του κειμένου που ορίζουν το πεδίο σύγκλισης γλωσσολογίας και λογοτεχνικών σπουδών. Αν η αφηγηματολογία, η υφολογία και η ειδολογική θεωρία στις απαρχές τους (με την ανάλυση του μαγικού παραμυθιού από τον Vladimir Propp, τις εργασίες του «Γλωσσολογικού κύκλου της Πράγας» για την ποιητική γλώσσα και το θεμελιώδες για την ειδολογική σκέψη κείμενο, το Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη) διαμορφώθηκαν μέσα από ένα ειδικό ενδιαφέρον για τον λόγο της ποίησης ή της λογοτεχνίας, εδώ και ορισμένες δεκαετίες έχουν παράσχει έννοιες και εργαλεία ανάλυσης για κάθε έκφραση της επικοινωνίας. Όλες οι μορφές και οι τρόποι συμβολικής αλληλεπίδρασης -από την εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών, τη συζήτηση με φυσική παρουσία, τις αναρτήσεις στα πεδία κοινωνικής δικτύωσης, ως τη διαφήμιση, την κινηματογραφική ταινία, την πολιτική ομιλία, τα κόμικς, το μυθιστόρημα ή την επιστημονική μελέτη κλπ.- μελετώνται πλέον συγκροτημένα από τη θεωρία της αφήγησης, την υφολογία και την θεωρία των ειδών και των τύπων λόγου. Το μάθημα «Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές» παρέχει ένα συνδυασμό θεωρητικής υποδομής πάνω σε βασικές έννοιες και εργαλεία ανάλυσης της αφηγηματικής θεωρίας, της υφολογίας και της θεωρία των ειδών και των τύπων λόγου, καθώς και στοιχεία μεθοδολογίας για την πρακτική εφαρμογής της εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές» θα μπορούν να ορίζουν κλάδους της ανάλυσης λόγου και των λογοτεχνικών σπουδών που ειδικεύονται στην έννοια του κειμένου και του λόγου· να αναλύουν το περιεχόμενο βασικών εννοιών και εργαλείων ανάλυσης της αφηγηματολογίας, της θεωρίας των ειδών και των τύπων λόγου, καθώς και της υφολογίας· να τις εφαρμόζουν στην ανάλυση κειμένων διαφόρων μορφών και τρόπων· να κρίνουν τεκμηριωμένα διδακτικές προβολές της αφηγηματολογίας, της υφολογίας και της θεωρίας των ειδών και τύπων λόγου, είτε αυτές έχουν τη μορφή σχεδίων μαθήματος είτε τη μορφή θεωρητικών κειμένων ή / και εμπειρικών ερευνών· τέλος, να συστήνουν τρόπους διδακτικής αξιοποίησης στοιχείων της αφηγηματικής θεωρίας, της υφολογίας και της θεωρίας των ειδών και τύπων λόγου.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο