• Το Α.Μ.Κ.Α. σας, μήκους 11 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες
 • Το Α.Φ.Μ. σας, μήκους 9 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες
 • O αριθμός δελτίου ανεργίας της τελευταίας σε ισχύ κάρτας ανεργίας χωρίς κενούς χαρακτήρες
  Για να συνεχίσετε πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε το πεδίο.

  Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).

  Ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του. Για τον υπολογισμό του κριτηρίου του εισοδήματος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώμενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2015 (εισοδήματα έτους 2015), λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας.

  Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

  Για την επιλογή των κλάδων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αντικείμενα κατάρτισης καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης.

  Παρακαλούμε επιλέξτε 1 ή 2 κλάδους

  Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Ειδικά για τα τεχνικά επαγγέλματα για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.
  Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται από την κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.
  Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται από: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
  Το εν λόγω στοιχείο αποδεικνύεται με την ύπαρξη του εγγράφου που αναφέρεται ως "Αποτέλεσμα Αίτησης", το οποίο εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης".
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Μετάβαση στο περιεχόμενο