Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα διοίκησης, οι σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, είναι κατάλληλες και εφαρμόζονται ορθά για να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική αναθεώρηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η οποία παρακολουθεί, αξιολογεί και παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης, διασφαλίζει ότι αποδεκτά επίπεδα παρεχόμενης εκπαίδευσης, αριστείας και υποδομών είναι συνεχώς παρεχόμενα. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προτύπων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά το Παγκόσμιο και ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, διάφοροι φορείς διασφάλισης ποιότητας έχουν αναπτύξει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σχετικές οδηγίες που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αυξημένη προσοχή δίδεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις μεθόδους αξιολόγησης και, ειδικότερα, πώς τα προαναφερθέντα μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

 1. Εκπαίδευση
 2. Παραγωγή και Υπηρεσίες

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι

 1. Η απόκτηση μιας εις βάθους κατανόησης των ήδη υπαρχόντων φιλοσοφιών πλαισίων και εργαλείων στην διαχείριση ποιότητας.
 2. Εφαρμογή των ανωτέρω φιλοσοφιών διαχείρισης ποιότητας και πλαισίων σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης.
 3. Ικανότητα εφαρμογής ποιοτικών και ποσοτικών μέσων για τη διασφάλιση ποιότητας.
 4. Ανάπτυξη και χρήση μιας σημαντικής γκάμας βασικών και ειδικών δεξιοτήτων τεχνικών και πρακτικών που εφαρμόζονται σε τρέχουσες διαχειρίσεις ποιότητας /λειτουργίες διασφάλισης οιότητας.
 5. Ανάπτυξη κατανόησης ενός ευρύτερου περιεχομένου δραστηριοτήτων διαχείρισης που έχουν σχέση με τον ευρύτερο τομέα παραγωγής /λειτουργιών.
 6. Ανάπτυξη κατανόησης ευρύτερου πλαισίου δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπλέκεται στην διαχείριση λειτουργιών και πως αυτές επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων /προσφερόμενων παροχών.
 7. Ικανότητα χρήσης κατάλληλων εργαλείων /τεχνικών για τη διασφάλιση της ποιότητας των παροχών / προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 8. Χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών στις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντος που συμφωνούν με το πλαίσιο 6 σίγμα και τις αρχές του.
 9. Αναγνώριση κατάλληλων προδιαγραφών , φορέων πιστοποίησης και πλαίσια ταμπελοποίησης για τη προώθηση και πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων και λειτουργιών.
 10. Εκτίμηση των οικονομικών νομικών και περιβαλλοντολογικών πλευρών της διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας στις δραστηριότητες λειτουργιών.
 11. Επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους , ακαδημαϊκό προσωπικό και ειδικούς στο τομέα της βιομηχανίας , παρουσιάζοντας τα κατάλληλα επίπεδα αυτονομίας και ευθύνης.
 12. Ικανότητα εφαρμογής της γνώσης που αναπτύχθηκε σε οργανισμούς της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
 13. Σχεδιασμός και επιτυχής ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών έρευνας ή ανάπτυξης σε έναν εξειδικευμένο τομέα εντός του τομέα της διαχείρισης ποιότητας / διασφάλιση ποιότητας στην μηχανική παρουσιάζοντας εκτεταμένη λεπτομερή και κριτική κατανόηση των εμπλεκόμενων θεμάτων.
 14. Παροχή εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται για τη σύνδεση αυτού του απαιτητικού επαγγελματικού τομέα.
 15. Παροχή τελειόφοιτων μηχανικών με την ικανότητα να διακριθούν στο τομέα της διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας όπως εφαρμόζεται στο τομέα των μηχανικών.
 16. Προετοιμασία για την εξέλιξη της καριέρας των μηχανικών εντός ενός μιας παγκόσμιας αγοράς.

Εν κατακλείδι, οι στόχοι του προγράμματος πρόκειται να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των τεχνολογικών αλλαγών της ανάπτυξης στο πεδίο σπουδών , στις απαιτήσεις για πρόσληψη και θα επαναπροσδιοριστούν όταν κριθεί αυτό απαραίτητο.

 1. Παροχή θεμελιωδών γνώσεων στους μαθητές των καινούργιων θεωριών και πρακτικών διαμέσου μιας ευρείας γκάμας φιλοσοφιών διαχείρισης ποιότητας πολιτικών και πρακτικών.
 2. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολιτικών διαχείρισης ποιότητας και διεργασίας εντός ενός εκπαιδευτικού οργανισμού.
 3. Απόκτηση ειδικών γνώσεων σχετικά με τους φορείς πιστοποίησης των προτύπων και των διεργασιών ταμπελοποίησης καθώς και των ελεγκτικών θεμάτων στον εκπαιδευτικό τομέα.
 4. Ενημέρωση σχετικά με τη δομή και τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διασφάλισης ποιότητας οδηγιών και πλαισίων σε διαφορετικές χώρες και πολλών παγκόσμιων και διεθνών φορέων και οργανισμών.
 5. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας.
 6. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση και παρακολούθηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και χρήση των κατάλληλων τεχνικών και εργαλείων για την αξιολόγηση των διεργασιών και της διαβεβαίωσης συνεχούς βελτίωσης.
 7. Σχεδιασμός ανάπτυξη και ενσωμάτωση προδιαγραφών τεχνολογίας στην εκπαίδευση για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 8. Παροχή στους μαθητές γνώσεων και δεξιοτήτων για αποτελεσματικό σχεδιασμό διαχείριση ελέγχου και αξιολόγησης ποιότητας σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.
 9. Σχεδιασμός και επιτυχημένη παράδοση εργασιών έρευνας μελέτης και ανάπτυξης σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον εντός του πεδίου της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση παρουσιάζοντας μια εκτεταμένη λεπτομερή και κριτική κατανόηση των μαθημάτων.
 10. Εξοπλισμός των φοιτητών με πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντανακλώντας τις εμπειρίες και την εξειδίκευση τους.
 11. Προσφορά στους μαθητές της δυνατότητας να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους εύκολα και αποτελεσματικά κάνοντας καινοτόμα χρήση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας ανεξάρτητα από τη φυσική απόσταση μεταξύ τους.

Στον τομέα της μηχανικής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος , οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα

 1. Αποκτήσουν δεξιότητες και εμπειρίες απαραίτητες για μηχανικούς οι οποίοι θα ηγηθούν στο τομέα διαχείρισης ποιότητας /διασφάλισης ποιότητας όπως εφαρμόζονται στη μηχανική.
 2. Είναιικανοί να αναπτύξουν προγράμματα ανασύστασης εταιρίας βασισμένοι σε μια συνολική διαχείριση ποιότητας βάση συγκεκριμένων φιλοσοφιών και πλαισίων.
 3. Είναι ικανοί να αναπτύξουν ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία για να αναλύσουν προβλήματα λειτουργικών εργασιών αναγνωρίζοντας τα αίτια και τα αποτελέσματα τους.
 4. Εξοικειωθούν με τις διεργασίες ελέγχου των φορέων πιστοποίησης ποιότητας και τους φορείς τυποποίησης.
 5. Χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους έρευνας για την ανάπτυξη αναγκαίων εργαλείων για την περαιτέρω μελέτη επικείμενων θεμάτων στην διαχείριση ποιότητας /διασφάλιση ποιότητας.
 6. Εξοικειωθούν με το ευρύτερο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας των οργανισμών και να αναγνωρίζουν τα προϊόντακαι τις υπηρεσίες που θα επωφεληθούν με τυχόν βελτιώσεις.
 7. Αναπτύξουν μια ενθουσιώδη κατανόηση του μοντέρνου σχεδιασμού στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία 6 σίγμα.
 8. Είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και το δαιμόνιο να παίρνουν ρόλους λήψης αποφάσεων.
 9. Κατανοούν τις οργανωτικές ιδρυματικές και επιχειρηματικές πλευρές της βιομηχανίας.
 10. Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν ικανοποιητικά τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού για προχωρημένη διασφάλιση ποιότητας όπως εφαρμόζεται στη μηχανική.
 11. Να είναι ικανοί να αναπτύξουν μέσα βελτίωσης ποιότητας και να συγκεντρώνουν /διαχειρίζονται τις απαιτούμενες πληροφορίες.
 12. Να είναι ικανοί να εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας στην διαχείριση ποιότητας/ διασφάλιση ποιότητας εντός του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος αλλά και στην κοινωνία.

Σε εκπαιδευτικό επίπεδο

Στο τέλος του κύκλου , οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αποκτήσουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους πάνω στη διασφάλιση ποιότητας στις πολιτικές και διεργασίες της διαχείρισης ποιότητας.
 2. Αναγνωρίσουν ευκαιρίες για βελτίωση που βασίζονται στο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών βασισμένων στις φιλοσοφίες και τα πλαίσια διαχείρισης ποιότητας.
 3. Εφαρμόσουν κατάλληλες μεθόδους και μέσα για να εμπλακούν στο τομέα ανθρωπίνου δυναμικού των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και στις πρωτοβουλίες διαχείρισης ποιότητας.
 4. Εμπλέκονται στο πληροφοριακό σύστημα των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διασφάλιση ποιότητας και την διαχείριση της.
 5. Σχεδιάσουν ,αναπτύξουν και να ενσωματώσουν τις σπουδές τους πάνω στην έρευνα σχετικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
 6. Εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεθόδους και τα μέσα στην έρευνα σχετικά με θέματα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης.
 7. Αντιλαμβάνονται και να περιγράφουν προϋποθέσεις , οδηγίες και πλαίσια σχετικά με τη διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.
 8. Γίνουν γνώριμοι με τα διεθνή και παγκόσμια πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας.
 9. Αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις προδιαγραφές και τα τεχνολογικά μέσα στην εκπαίδευση αναφορικά με τη διασφάλιση και διαχείριση ποιότητας.
 10. Χρησιμοποιούν αποδοτικά νέες τεχνολογίες στη λήψη αποφάσεων στο τομέα της διασφάλισης ποιότητας που αντανακλούν τον τρόπο που λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί παγκοσμίως , σήμερα.
 11. Εφαρμόσουν τις πολιτικές και διαδικασίες της διασφάλισης ποιότητας στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

Από πλευράς μηχανικής

Οι περισσότεροι φοιτητές του εξ αποστάσεως προγράμματος στην διασφάλιση ποιότητας στην μηχανική αναμένεται να

Α) Εργαστούν ως επαγγελματίες σε εταιρίες μηχανικών.
Β) γίνουν επιχειρηματίες αναζητώντας να στήσουν ή να βελτιώσουν οργανισμούς
Γ) να είναι άνεργοι επαγγελματίες που αναζητούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους.

Εντός αυτού του πλαισίου, οι απόφοιτοι μας θα

 1. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις τελευταίες γνώσεις για το πώς να εφαρμόσουν τις αρχές διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας στη μηχανική σε περιβάλλον οργανισμών.
 2. Αναπτύξουν δεξιότητες που προαπαιτούνται για να καινοτομήσουν , διαχειριστούν και ηγηθούν.
 3. Αναπτύξουν δεξιότητες που είναι χρήσιμες για έναν άνθρωπο που εργάζεται σε έναν οργανισμό σαν έναν διαχειριστής ποιότητας.

Από πλευράς εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα σπουδών έχει αναπτυχθεί /δομηθεί βάση των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού τομέα. Ειδικότερα, υπάρχει ένα ισχυρό ενδιαφέρον σχετικά με τη διαχείριση ποιότητας και την ανάπτυξη ειδικών προδιαγραφών και διεργασιών που ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως και ιδιαιτέρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές /δασκάλους πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν θέσει διαχειριστών , είτε εργάζονται στο υπουργείο παιδείας είτε εργάζονται σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού στην διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση θα είναι ικανοί να αναπτύξουν πολιτικές και να υιοθετήσουν αρχές μέσα και τεχνικές διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας για να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τελειώνοντας, θα είναι ικανοί να σχεδιάσουν , να καινοτομήσουν , να διαχειρίζονται και να ηγούνται τις διαδικασίες διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό.

SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLMQA501 QUALITY MANAGEMENT PHILOSOPHIES & TOTAL QUALITY MANAGEMENT 10
DLMQA502 QUANTITATIVE & STATISTICAL TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT 10
DLMQA512 EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS & TOOLS FOR QUALITY ASSURANCE 10
TOTAL 30
SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLMQA510 QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION 10
DLMQA513 QUALITY ASSURANCE IN DISTANCE LEARNING 10
DLMQA514 EVALUATION AND QUALITY ASSURANCE IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION 10
TOTAL 30
SEMESTER 3
Code Name ECTS
DLMQA505 RESEARCH METHODS 5
DLMQA509 MASTER THESIS 20
DLMQA511 CASE-STUDY APPLICATIONS – QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION (LAB) 5
TOTAL 30

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην διασφάλιση ποιότητας είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα. Η ειδίκευση στην ‘παραγωγή και υπηρεσίες’ προσφέρεται από κοινού με τη σχολή μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών καθώς και τη σχολή οικονομίας και διοίκησης. Για την ειδίκευση στην εκπαίδευση , συνεισφέρει και η παιδαγωγική σχολή. Μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες για τα μέλη του τμήματος από τις διάφορες σχολές στην επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Η διάρκεια του προγράμματος και για το συμβατικό αλλά και για τον εξ αποστάσεως τρόπο ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η εξής

Πλήρη απασχόληση 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
Μερική απασχόληση 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην αναμενόμενη χρονική κλίμακα, η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο επιπρόσθετος χρόνος θα καθοριστεί σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα κανονισμών του πανεπιστημίου Φρέντερικ σχετικά με την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών , όπου καθορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τη πλήρη απασχόληση είναι 6 εξάμηνα και για τη μερική είναι 12 εξάμηνα.

Οι μαθητές δικαιούνται να αποφοιτήσουν αφού έχουν ολοκληρώσει 90 ECTS βαθμούς στα μαθήματα τους όπως παρατίθενται στη δομή του προγράμματος ( ενότητα ( 9.2)

Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο εάν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5 στα 10. Φοιτητές με CGPA χαμηλότερου του 5 ίσως χρειαστεί να πάρουν παραπάνω διδακτικές ενότητες ή να επαναλάβουν έναν αριθμό διδακτικών ωρών για να βελτιώσουν το βαθμό τους.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης που ακολουθούνται από το πρόγραμμα. Οι κανόνες διεξαγωγής αξιολόγησης και βαθμολόγησης είναι ίδιοι με τους κανονισμούς των υπολοίπων πανεπιστημίων.

DLMQA501: Quality Management Philosophies & Total Quality Management

Διαχείριση Ποιότητας Και Οι Φιλοσοφίες της

Οι οργανισμοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λειτουργούν υπό αυξανόμενη πίεση για να βελτιώσουν την απόδοση τους από πλευράς αποδοτικότητας ποιότητας και υπηρεσιών για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Η διαχείριση στο μοντέρνο κόσμο επίσης γίνεται αυξανόμενα περίπλοκη. Η διαχείριση ποιότητας αποτελείται από προσπάθειες σε εύρος επιχειρήσεων για να εδραιώσει και να δημιουργήσει μόνιμα ένα κλίμα στο οποίο ένας οργανισμός συνεχώς βελτιώνει την ικανότητα του να μεταδώσει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες. Εντός αυτού του πλαισίου, αυτή η διδακτική ενότητα παρέχει μια ιστορική κριτική της πορείας της ποιότητας που οδηγεί σε μια εισαγωγή στη διαχείριση ποιότητας σε μοντέρνους οργανισμούς.
Το πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται την υψηλού επιπέδου προοπτική του συστήματος ποιότητας και παρέχει μια ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης ποιότητας σε ποικίλους βιομηχανισμούς οργανισμούς. Μετά παρέχει μια επισκόπηση των υποβοσκουσών φιλοσοφιών και πλαισίων και μελετών περίπτωσης που παρουσιάζουν πως αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε ποικίλες οργανωτικές συνθήκες.

Το δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου πραγματεύεται διακριτά συστήματα οργανισμών όπως η διαχείριση δημοσίων σχέσεων των πελατών , σχεδιασμό στρατηγικής ενός οργανισμού, διαχείριση διεργασιών , ανθρώπινο δυναμικό, μέτρηση απόδοσης, συστήματα πληροφοριών και θεσμούς των οργανισμών. Η διδασκαλία υποστηρίζεται από μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζουν πως η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

Κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή για όλο τη διδακτική ενότητα

Το πρώτο μέρος αποτελείται από το κεφάλαιο 2 και 3 που πραγματεύεται με θέματα σχετιζόμενα με το σύστημα ποιότητας στους οργανισμούς κάνοντας μια εισαγωγή σε σχετικά πλαίσια και σχετικές φιλοσοφίες. Το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από το κεφάλαιο 4 έως 10 που πραγματεύεται με θέματα σχετικά με το σύστημα διαχείρισης των οργανισμών ποιότητας.


DLMQA502: Quantitative & Statistical Tools For Quality Management

Ποσοτικά Και Στατιστικά Εργαλεία Για Τη Διαχείριση Ποιότητας.

Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών είναι μια σημαντική προϋπόθεση στην διαχείριση την σημερινή εποχή. Για να επιτευχθεί αυτή η διασφάλιση, υποστηρίζεται από την κατάλληλη χρήση των ικανοποιητικά αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών για την ανάλυση δεδομένων, την επίλυση προβλημάτων , τη βελτίωση και τον έλεγχο των διαδικασιών καθώς επίσης και την μείωση μιας ενδεχόμενης αποτυχίας. Σε αυτό το μάθημα, θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική 6 σίγμα.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Αρχικά οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη στρατηγική 6 σίγμα για να κατανοήσουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στα παρακάτω κεφάλαια.
 2. Το πρώτο μέρος, οι αρχές στατιστικής, περιλαμβάνει τις έννοιες τυχαίων μεταβλητών , τις πιθανότητες διανομής και τη δειγματοληψία τους.
 3. Δεύτερον, προχωράμε στα εργαλεία στατιστικής μεθοδολογίας τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφική στατιστική , συσχέτιση , στατιστικά συμπεράσματα , σχεδιασμό πειραμάτων και ανάλυση παλινδρόμησης.
 4. Τρίτον , οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τα επτά απλά βασικά εργαλεία για την βελτίωση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην εργαλειοθήκη 6 σίγμα.
 5. Τέλος, η μεθοδολογία του ελέγχου στατιστικής διεργασίας θα εξηγηθεί. Εδώ οι σπουδαστές θα εξετάσουν διαγράμματα ελέγχου για μεταβλητές και τις ιδιότητες τους και να ερμηνεύουν τη συμπεριφορά που παρατηρήθηκε.
 6. Όλα τα παραπάνω εργαλεία θα επεξηγηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σε πρόγραμμα excel.

DLMQA505: Research Methods

Μέθοδοι Έρευνας.

Η επιχειρηματική έρευνα σημαίνει την ανάληψη συστηματικής έρευνας για την ανεύρεση πραγμάτων για την τις επιχειρήσεις γενικά. Η έρευνα δεν χρειάζεται μόνο να παρέχει ευρήματα που προωθούν τη γνώση και τη κατανόηση αλλά χρειάζεται να εξετάσει θέματα και προβλήματα επιχειρήσεων. Χρειάζεται επίσης να παρέχει αυθεντικά δεδομένα για ένα φαινόμενο εξελίσσοντας τη γνώση. Όταν η έρευνα λαμβάνει ποικίλα χαρακτηριστικά, μια συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της έρευνας. Αυτή είναι η εργασία όπου κάποιος πραγματικά ενημερώνεται για τις διαθέσιμες πηγές σε αυτό το τομέα. Είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου της έρευνας και βοηθάει σε πολλά στάδια της συνεχόμενης έρευνας. Η στρατηγική της έρευνας και ο σχεδιασμός είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια σε οποιαδήποτε θεματολογία έρευνας. Μπορεί να είναι ποιοτική ή ποσοτική ανάλογα με τα ερωτήματα ή την υπόθεση που έχει τεθεί. Υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με τις δυο μεθοδολογίες , όπου από τα πιο σημαντικά είναι η δειγματοληψία. Όταν κάποιος διεξάγει έρευνα μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια ή και ακόμα διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Κλείνοντας, όταν συγκεντρωθούν όλα τα αποτελέσματα της στρατηγικής στην έρευνα, ο ερευνητής χρειάζεται να γράψει το υπόμνημα έχοντας κατά νου μια συγκεκριμένη δομή που πρέπει να ακολουθηθεί.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Εισαγωγή στην έρευνα.
 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
 3. Στρατηγική και σχεδιασμός έρευνας.
 4. Συλλογή δεδομένων με την χρήση συνεντεύξεων , ερωτηματολογίων και διαδικτυακών βάσεων δεδομένων.
 5. Συγγραφή του σχεδίου της έρευνας.

DLMQA510: Quality Assurance In Higher Education

Διασφάλιση Ποιότητας Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εάν προσδιορίσουν και διασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτό , ένα ίδρυμα χρειάζεται να ενημερωθεί για τη φιλοσοφία της διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας και επιπροσθέτως να αναπτύξει και να ενσωματώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Αυτή η διδακτική ενότητα προσφέρει μια επισκόπηση από διάφορες πλευρές που σχετίζονται άμεσα με τον επιτυχημένο σχεδιασμό και ενσωμάτωση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας του οργανισμού. Οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όπως καθορίζουν οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη και παρατηρούνται σε μια διαδικασία ενός οργανισμού για να διασφαλιστεί η ποιότητα. Τα πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας πρέπει να διαπιστευτούν για να πιστοποιήσουν την ενσωμάτωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Οι εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να επαληθεύσουν ότι οι δραστηριότητες του ιδρύματος είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εντός των συστημάτων διασφάλισης και παρέχουν πληροφορίες για να ληφθούν προληπτικές και διορθωτικές δράσεις και έτσι να επιτευχθεί μια συνεχιζόμενη βελτίωση. Κλείνοντας, μπορεί να επιτευχθεί ένας αριθμός πιστοποιήσεων που συνεισφέρουν στην διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Προϋποθέσεις και οδηγίες (κεφάλαια 2-4) . αυτό το μέρος περιγράφει την ιστορία και την φιλοσοφία των ευρωπαϊκών προϋποθέσεων και οδηγιών.
 2. Πρακτορεία διασφάλισης ποιότητας (κεφ 5-7) . αυτό το μέρος εξετάζει τους παγκόσμιους και εθνικούς φορείς πιστοποίησης , την λειτουργία τους και τη διαδικασία που απαιτείται για την διαπίστευση.
 3. Αξιολογήσεις (κεφ 8-9) . αυτό το μέρος πραγματεύεται εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις του πανεπιστημίων και του προγραμμάτων.
 4. Πιστοποιήσεις (κεφ 10-11) .αυτό το μέρος εξετάζει πιστοποιήσεις που συνεισφέρουν στην διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας.

 


DLMQA511: Case-Study Applications - Quality Assurance In Education

Εφαρμογές Μελετών Περίπτωσης – Διασφάλιση Ποιότητας Στην Εκπαίδευση.

Αυτή η διδακτική ενότητα παρουσιάζει τρόπους για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, πραγματεύεται τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της συνεχιζόμενης βελτίωσης διαμέσου του σχεδιασμού της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης και παρακολούθησης ενός συστήματος ποιότητας. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, πραγματεύεται θέματα όπως

Α. την ανάπτυξη και ενσωμάτωσης εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων.
Β. το σχεδιασμό ενός προσχεδίου συστήματος διαχείρισης
Γ. την εφαρμογή παρακολούθησης και μέτρησης
Δ. αναγνώριση μη συμμορφώσεων με τους κανονισμούς και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών δράσεων.
Ε. προσδιορισμό της πολιτικής και μαθησιακής πλευράς για το πώς να αναπτυχθούν και να ιεραρχηθούν οι διαδικασίες. Όλα τα προηγούμενα παρουσιάζονται μέσω εφαρμογών μελετών περίπτωσης.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από τα ακόλουθα

 1. Προσδιορισμός πλευρών ανάπτυξης ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας.
 2. Αναλογισμός αξιολογήσεων πανεπιστημίων και προγραμμάτων.
 3. Περιγραφή των προαπαιτούμενων διαδικασιών για την ενσωμάτωση εξωτερικών και εσωτερικών αξιολογήσεων.
 4. Ενσωμάτωση προϋποθέσεων για πιστοποίηση.

DLMQA512: Educational Technology Standards & Tools For Quality Assurance

Εκπαιδευτικές Τεχνολογικές Προϋποθέσεις – Εργαλεία Για Τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η διασφάλιση ποιότητας ως κλάδος στοχεύει στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαχείρισης , τις διαδικασίες και τις πολιτικές που ενσωματώνονται κατάλληλα και σωστά για να αυξήσουν την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού καθώς επίσης και να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας του. Παράλληλα, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική κριτική του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου παρακολουθεί αξιολογεί και παρέχει μια εποικοδομητική ανατροφοδότηση σχετικά με τις δραστηριότητες του. Επίσης εξασφαλίζει τις αποδεκτές προϋποθέσεις του για την διατήρηση της εκπαίδευσης, της παροχής υποτροφιών και της υποδομής του ιδρύματος. Ένα λεπτομερές πλάνο διασφάλισης ποιότητας μπορεί να επιτύχει τα ανωτέρω. Η παρούσα διδακτική ενότητα εξετάζει τις εξελισσόμενες απαιτήσεις της διασφάλισης ποιότητας στο τομέα της εκπαίδευσης σε επίπεδα πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αυξανόμενη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην διαχείριση καθώς επίσης και τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Είναι σημαντικό για τους φοιτητές να καταλάβουν πως οι αναδυόμενες τεχνολογίες επηρεάζουν και προσθέτουν αξία στις καθημερινές διαδικασίες και δραστηριότητες του εκπαιδευτικού ιδρύματος . συνεπώς, το μάθημα στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση μεταξύ της διασφάλισης ποιότητας και των τεχνολογικών προϋποθέσεων στην εκπαίδευση. Θέτοντας και ακολουθώντας τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας σχετικά με τους άμεσα ενδιαφερόμενους του εκπαιδευτικού ιδρύματος ( φοιτητές, εκπαιδευτές , καθοδηγητές ) καθίσταται απολύτως απαραίτητο και θεωρείται ως ένδειξη επιβίωσης και επιτυχίας.

Αυτή η διδακτική ενότητα αποτελείται από 5 κεφάλαια

 1. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή : διασφάλιση ποιότητας και τεχνολογία.
 2. Κεφάλαιο 2. Τεχνολογικές προϋποθέσεις στην εκπαίδευση για την διασφάλιση ποιότητας.
 3. Κεφάλαιο 3. Τεχνολογικές προϋποθέσεις στην εκπαίδευση για τη διασφάλιση ποιότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα.
 4. Κεφάλαιο 4. Σχεδιασμός τεχνολογικών πληροφοριών και ενσωμάτωση.
 5. Κεφάλαιο 5. Τεχνολογική εργαλειοθήκη για διασφάλιση ποιότητας.

DLMQA513: Quality Assurance In Distance Learning

DLMQA514: Evaluation And Quality Assurance In Primary And Secondary Education

Αξιολόγηση Και Διασφάλιση Ποιότητας Στην Πρωτοβάθμια Και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το μάθημα αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση , πραγματεύεται τη διασφάλιση ποιότητας στα αρχικά επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους που θέτονται από τα μοντέρνα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως δεδομένου ότι όλες οι χώρες λίγο πολύ ενδιαφέρονται για το τι μαθαίνουν οι φοιτητές , τι είναι ικανοί να κάνουν και πως προετοιμάζονται ώστε να είναι αποδοτικοί συμμετέχοντες σε ένα συνεχώς εναλλασσόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν μόνο να επιτευχθούν διαμέσου της ποιοτικής εκπαίδευσης , η οποία είναι μια περίπλοκη έννοια και περιλαμβάνει αποδοτικές διδακτικές πρακτικές, αποδοτική διδασκαλία, αποδοτική διαχείριση και ηγεσία, αποδοτικές εκπαιδευτικές πολιτικές, ποιότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες , αποδοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και ικανοποιητική αξιολόγηση των διάφορων σχολικών αποτελεσμάτων. Η διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση είναι μια ουσιαστική διαδικασία και όχι ένα τελικό προϊόν. Περιλαμβάνει οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα για να αυξήσει τις πιθανότητες δημιουργίας ενός τελικού προϊόντος σύμφωνα με προκαθορισμένες προϋποθέσεις. Η ανάλυση αυτής της διαδικασίας στο επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο απόλυτος στόχος αυτού του μαθήματος.


DLMQA509: Master Thesis

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική είναι μια κατευθυνόμενη έρευνα στο προσκήνιο της γνώσης εντός της εξειδίκευσης των φοιτητών. Ένας μαθητής που θα εγγραφεί σε αυτό το μάθημα αναμένεται να ενσωματώσει τους στόχους της διπλωματικής χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που έχει προταθεί στο μάθημα ΜQA505 (μεθοδολογία της έρευνας ) σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό. Μετά την διεξαγωγή της έρευνας, οι φοιτητές αναμένονται να συνθέσουν μια λεπτομερής αναφορά της εργασίας στην επιτροπή αξιολόγησης εργασιών καθώς και να υποστηρίξουν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας που θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο