Διαδικασία Εγγραφής

Αναλυτικές πληροφορίες στη σελίδα με τα προγράμματα

Κόστος Προγράμματος

Συνολικό κόστος:  €5.490. Για εγγραφές μέχρι 31-5 το κόστος ανέρχεται σε 4320€

Επιπλέον

 • Έξοδα αίτησης €35
 • Έξοδα εγγραφής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο €100
 • Έκδοση πτυχίου €55

 

Το κόστος των διδάκτρων αποπληρώνεται ως εξής:

Προκαταβολή εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€635) καταβάλλεται με την έγκριση και την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Το υπόλοιπο εξοφλείται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ποσό που αναλογεί στα ECTS (πιστωτικές μονάδες) των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Σκοπός

Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να δεχτεί εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους επαγγελµατίες οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν οµάδες ενηλίκων από διάφορα γνωστικά αντικείµενα και πεδία. Το πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί/ δοµηθεί µε γνώµονα την αυξανόµενη πολυπλοκότητα και απαιτήσεις του λειτουργήματος των εκπαιδευτών ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου οι οποίοι λειτουργούν σε διαφορετικά και ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (τυπικής, µη-τυπικής και άτυπης µάθησης) και την ανάγκη για κριτική και συνολική θεώρηση των βασικών εννοιών/αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε µακρο-επίπεδο ή/και, µικρο-επίπεδο, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και των αλληλεπιδράσεών τους, όπως επίσης και την αποτελεσµατική ενσωµάτωση νέων και καινοτόµων διδακτικών τεχνικών και πρακτικών και πολιτικών όπως επίσης και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης. Αποσκοπεί επίσης να δώσει το θεωρητικό, παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο µέσα στα πλαίσια των οποίων γίνεται συνεξέταση ποικίλων εννοιών όπως της εκπαίδευσης ενηλίκων, των θεωριών µάθησης, αναλυτικού προγράµµατος, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης, ώστε οι µετεκπαιδευόµενοι να µπορούν να λειτουργούν ως ηγετικά στελέχη στο χώρο της εκπαίδευσης και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σηµερινής αλλά και αυριανής κοινωνικής και πραγµατικότητας. Τέλος, το πρόγραµµα έχει επίσης ερευνητικό προσανατολισµό µε ακρογωνιαίο λίθο την έρευνα δράσης και µε στόχο το µετασχηµατισµό των διδακτικών/µαθησιακών προσεγγίσεων και την προαγωγή της έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Στόχος

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασµού του εξ αποστάσεως µεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:

 • Η ολοκληρωµένη θεώρηση των βασικών εννοιών και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησής της, και η κατανόηση των βασικών εννοιών και των αλληλεπιδράσεων τους.
 • Η στοχευµένη ενσωµάτωση στρατηγικών διδασκαλίας και ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, όπως επίσης και των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία µε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που µεγιστοποιούν την προστιθέµενη µαθησιακή τους αξία.
 • Η κατανόηση των διαφορετικών διδακτικών και µαθησιακών αναγκών και προσεγγίσεων των ενηλίκων και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους µέσω µελέτης των θεωριών µάθησης των ενηλίκων.
 • Ο σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράµµατος εκπαίδευσης ενηλίκων αξιοποιώντας νέες µεθόδους, καινοτόµες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενήλικων όπως επίσης και ενσωµατώνοντας τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά µαθησιακά περιβάλλοντα.
 • Η κατανόηση της δυναµική, της ανάπτυξης και των απαιτήσεων του συγκεκριμένου κλάδου, έτσι όπως εξελίσσεται στην Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη.
 • Η παραγωγή νέας γνώσης µε συστηµατική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασµένα ενδιαφέροντα του προγράµµατος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισµών ανάµεσα στους εκπαιδευτές ενηλίκων.
 • Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σηµαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτών ενηλίκων για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων της επιµόρφωσης και κατάρτισης των ενηλίκων.
 • Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιµου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρον όσον αφορά μεταπτυχιακά προγράμματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δια Βίου Μάθηση και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Τα πιο πάνω πηγάζουν από τον αυξανόμενο αριθμό ιδρυμάτων και οργανισμών τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπου προσφέρουν πληθώρα σεμιναρίων, εργαστηρίων, μαθημάτων σε ενήλικές. Ακόμη, περαιτέρω έμφαση δίνεται πλέον σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα σε θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό δημιουργεί και την ανάγκη για περισσότερες θέσεις διδασκαλίας αλλά και καταρτισμένους εκπαιδευτές. Επίσης, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε και ο αριθμός θέσεων εργασίας σε ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στο χώρο της δια βίου μάθησης και εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και σε κοινότητες Ελληνόγλωσσων του εξωτερικού όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα ικανοποιήσεις ανάγκες σε εκπαιδευμένο προσωπικό στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενήλικων, της Δια βίου Μάθησης και της Συνεχιζόμενης Κατάρτισης όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Επίσης, το πρόγραμμα λόγω του χαρακτήρα και της δομής του μπορεί να προσελκύσει άτομα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, πεδία και ειδικότητες που ασχολούνται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει ξεκάθαρη έμφαση, δομή και χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων κάτω από την ομπρέλα της δια βίου μάθησης. Με αυτό τον τρόπο δίνει την ευκαιρία στους απόφοιτούς του να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα του επαγγέλματός τους, έστω και εάν προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, πεδία και ειδικότητες. Τέλος, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει δομηθεί με σκοπό να ικανοποιήσει ανάγκες της κοινωνίας μας.

Δομή Μαθημάτων

Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Μαθήματα Επιλογής 30
Μεταπτυχιακή Εργασία 20
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ADE101 Μεθοδολογία Έρευνας 10 3
2 ADE102 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων : Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις 10 3
3 ADE103 Θεωρίες για τη Μάθηση των Ενηλίκων και Συμβουλευτική Ενηλίκων 10 3
4 ADE104 Στρατηγικές Διδασκαλίας και Ενεργητικές εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10 3

Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ADE201 Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10 3
2 ADE202 Νέες Τεχνολογίες στη Εκπαίδευση Ενηλίκων: Δυνατότητες στην Διδασκαλία και Μάθηση 10 3
3 ADE203 Ανάπτυξη Περιβαλλόντων Μάθησης 10 3
4 ADE204 Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 10 3
5 ADE205 Αξιολόγηση και ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 10 3

Μεταπτυχιακή Εργασία

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ADE105 Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι 10 3
2 ADE106 Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙI 10 3

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Τι είναι έρευνα. Είδη έρευνας. Τα στάδια διεξαγωγής μιας έρευνας. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.APA stlyle.
 • Σκοπός μίας έρευνας. Στόχοι μίας έρευνας. Διατύπωση υποθέσεων και ερευνητικών ερωτημάτων.
 • Αναγκαιότητα και σημασία της έρευνας. Πρωτοτυπία
 • Είδη μεταβλητών στην έρευνα. Κλίμακες μέτρησης. Πειραματικοί σχεδιασμοί
 • Εργαλεία συλλογής δεδομένων . Το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, η παρατήρηση.
 • Εγκυρότητα και αξιοπιστία
 • Πληθυσμός και επιλογή δείγματος.
 • Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα.
 • Ποιοτική έρευνα και ποιοτική ανάλυση δεδομένων
 • Ποσοτική έρευνα, οργάνωση δεδομένων. Χρήση του SPSS.
 • Δείκτες περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Μέσος όρος, τυπική απόκλιση, διάμεσος, εύρος, συχνότητα, ποσοστά, επικρατούσα τιμή, διαπινακοποίηση δεδομένων.
 • Σύγκριση μέσων όρων.
 • Παραγοντική Ανάλυση
 • Συντελεστής συσχέτισης
 • Ανάλυση παλινδρόμησης
 • Παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
 • Συγγραφή επιστημονικού κειμένου.
 • Παρουσίαση κειμένου σε τοπικό επιστημονικό συνέδριο ή επιστημονική διαδικτυακή ημερίδα.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Δικαιολογούν το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 2. Διακρίνουν τις βασικές φιλοσοφικές κατευθύνσεις της έρευνας και τις επιδράσεις τους.
 3. Σχεδιάζουν έρευνα λαμβάνοντας υπόψη τους νομικούς περιορισμούς και τα θέματα ηθικής δεοντολογίας από πλευράς του ερευνητή.
 4. Διατυπώνουν ένα πρόβλημα, αναλύουν το σκοπό της έρευνας και να θέτουν τα ερευνητικά ερωτήματα ή ερευνητικές υποθέσεις.
 5. Διακρίνουν τους περιορισμούς μίας έρευνας και τον τρόπο διατύπωσής τους σε επιστημονικό κείμενο.
 6. Επιλέγουν τις κατάλληλες επιστημονικές πηγές στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και δομούν τις πληροφορίες που συλλέγουν σε επιστημονικό κείμενο.
 7. Επιλέγουν το κατάλληλο εργαλείο συλλογής δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του (έμφαση στο ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση).
 8. Επιλέγουν το κατάλληλο δείγμα για την έρευνά τους και να υπολογίζουν το σφάλμα δειγματοληψίας στην περίπτωση της ποσοτικής έρευνας.
 9. Επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων τους.
 10. Γνωρίζουν δείκτες περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης και τα κριτήρια επιλογής κάθε τύπου ανάλυσης με βάση τις κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται (μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, συχνότητα, ποσοστά, διαπινακοποίηση δεδομένων, συντελεστής συσχέτισης, σύγκριση μέσων όρων, παραγοντική ανάλυση, ανάλυση παλινδρόμησης)
 11. Δομούν ολοκληρωμένο επιστημονικό κείμενο ακολουθώντας το APA style.
 12. Είναι σε θέση να παρουσιάζουν μία έρευνα σε επίπεδο ενός επιστημονικού συνεδρίου

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εννοιολογικές προσεγγίσεις & Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων
 • Tυπολογίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη του πεδίου
 • Τάσεις, προκλήσεις και αντιφάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο
 • Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Ευρύτερα οφέλη από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Διάγνωση Μαθησιακών Αναγκών και ζητήματα διευκόλυνσης της μάθησης στους ενηλίκους, με έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Επαγγελματικό προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων
 • Επαγγελματισμός στην Εκπαίδευση ενηλίκων: ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματοποίηση του εκπαιδευτή ενηλίκων

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Να γνωρίζουν βασικές έννοιες και παραδοχές του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 2. Να κατανοούν τις βασικές θεωρίες, μοντέλα και τυπολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων.
 3. Να συσχετίζουν τις φιλοσοφικές επιδράσεις, ιδεολογικές παραδοχές και επιστημολογικές αναζητήσεις του πεδίου.
 4. Να διεξάγουν διερεύνηση αναγκών, σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, τόσο για τον γενικό πληθυσμό όσο και για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
 5. Να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στις παραδοχές, στις τάσεις και στις πρακτικές στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Ενηλικίωση και ανάπτυξη
 • Αναπτυξιακές-Ψυχολογικές, Γνωστικο‐Εξελικτικές και Ανθρωπιστικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση Ενηλίκων
 • Ο ρόλος των συναισθημάτων – Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και ευρήματα  νευροεπιστημών και γνωστικής ψυχολογίας
 • Η εκπαιδευτική ομάδα και ο ρόλος της – Η θεωρία του Δυναμικού Πεδίου, Φάσεις ανάπτυξης & ρόλοι που αναδύονται στην ομάδα, Κοινωνική μάθηση
 • Ο Ρόλος και τα Χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτή Ενηλίκων – Ο διευκολυντικός του ρόλος, Σχέση εκπαιδευτή‐εκπαιδευόμενου, Η σημασία του κριτικού στοχασμού για τον εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Μικροδιδασκαλίες – Σχεδιασμός, πραγματοποίηση & αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας
 • Βασικές Θεωρίες Συμβουλευτικής & προσανατολισμού (Λογικο-θυμική Προσέγγιση (Ellis), Συνδιαλεκτική Ανάλυση (Βerne), Ψυχαναλυτική Θεωρία (Freud), Προσωποκεντρική Θεωρία (Rogers),Moρφολογική Θεωρία (Gestalt), Συμπεριφορισμός (Skinner, Bandura)
 • Ρόλος και προσωπικά γνωρίσματα του Συμβούλου ΣΥΠ
 • Η Συμβουλευτική Διαδικασία
 • Συμβουλευτική και Προσανατολισμός ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Πρακτικές Εφαρμογές – Διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης ενός προγράμματος παρέμβασης (συμβουλευτικής και προσανατολισμού, γενικής ή ειδικής εφαρμογής)

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Να γνωρίζουν και να ταξινομούν τις βασικές Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων και Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΣΥΠ).
 2. Να αναγνωρίζουν τα κίνητρα και τα εμπόδια στη μάθηση των ενηλίκων καθώς και της συμμετοχής σε υπηρεσίες ΣΥΠ.
 3. Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν εξ αρχής συστηματικές διαδικασίες (προγράμματα, υπηρεσίες, παρεμβάσεις κ.λπ.) συμβουλευτικής, και προσανατολισμού.
 4. Να εφαρμόζουν τις αρχές της μάθησης και της συμβουλευτικής ενηλίκων, ώστε να διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τόσο εμπόδια μάθησης, όσο και συμμετοχής σε υπηρεσίες ΣΥΠ.
 5. Να κινητοποιηθούν σχετικά με τους παράγοντες μου επηρεάζουν το συναισθηματικό κλίμα και τη δυναμική στην ομάδα, τόσο σε εκπαιδευτικές όσο και συμβουλευτικές δραστηριότητες.

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος δίδεται η προσέγγιση των στρατηγικών διδασκαλίας, των διάφορων ενεργητικών  εκπαιδευτικών τεχνικών που ενεργοποιούν τον ενήλικά εκπαιδευόμενο,  και η ανάλυση και σχεδιασμός μιας μικρόδιδασκαλίας. Καλύπτονται  επίσης βασικές αρχές της Ανάπτυξης Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (όπως για παράδειγμα τη διάγνωση αναγκών, ο  σχεδιασμός, η παραγωγή, η υλοποίηση και αξιολόγηση). Ενδεικτικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 • Τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου και οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
 • Η παραδοσιακή διδασκαλία και ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • Η διερευνητική διδασκαλία και ο ρόλος του εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.
 • Η δόμηση της ομάδας και η συνεργατική προσέγγιση στη διερεύνηση, το συλλογισμό και τον αναστοχασμό.
 • Μορφές και τεχνικές επικοινωνίας
 • Διδακτικά στιλ και μαθησιακά στιλ.
 • Η αξιοποίηση του κύκλου της μάθησης
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και ο συνδυασμός τους. Παράγοντες που συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του κατάλληλου διδακτικού περιβάλλοντος μάθησης.
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας. Στόχοι, διδακτικά εργαλεία, αξιολόγηση.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: η διερεύνηση των αναγκών, οι ιδιαιτερότητες της ομάδας, η δόμηση του σκοπού και των στόχων. Δείκτες επιτυχίας του εκπαιδευόμενου και δείκτες επάρκειας του επάρκειας του εκπαιδευτή. Διδακτικές πρακτικές.
 • Αξιολόγηση των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη προγράμματος: χρόνος, χώρος, μαθησιακά εργαλεία, οι φορείς ανάπτυξης και υλοποίησης του προγράμματος.
 • Υποστήριξη του προγράμματος και αναθεώρηση.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αναπτύξουν ικανότητες ταξινόμησης και ανάλυσης διδακτικών στρατηγικών
 2. Αναγνωρίζουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
 3. Κατανοούν το ρόλο του εκπαιδευτή και του ενήλικα μαθητή κατά τη διδακτική διαδικασία ανάλογα με τη χρήση και αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων.
 4. Σχεδιάζουν μκροδιδασκαλία
 5. Αποκτήσουν δεξιότητες Ανάπτυξης Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 6. Έρθουν σε επαφή με τα μοντέλα Ανάπτυξης Προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 7. Κατανοούν το εύρος των διδακτικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και μάθηση
 8. Χρησιμοποιούν τη γνώση και σχετικές θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη μαθησιακή διαδικασία
 9. Αξιολογούν, να σχεδιάζουν εργαλεία αξιολόγησης και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης σε συνάρτηση με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
 10. Εξοικειωθούν με ένα εύρος εκπαιδευτικών τεχνικών και μέσων
 11. Εφαρμόζουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδασκαλία τους

Περιεχόμενο μαθήματος

Η Eκπαίδευση Eνηλίκων έχει αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο στις προτεραιότητες των πολιτικών της Ε.Ε. Με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης πρόβαλε επιτακτικά η ανάγκη στους πολίτες των χωρών της Ε.Ε. να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες, τόσο για να αξιοποιήσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την κοινωνία της γνώσης, όσο και για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν μέσα από την κινητικότητα και την απασχόληση. Η Εκπαίδευση Ενηλίκων συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, της ενεργού συμμετοχής των ενηλίκων στα κοινά και της προσωπικής τους εξέλιξης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται οι κατευθυντήριοι άξονες των πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε. όσον αφορά την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επίσης αναφέρονται οι κύριοι ευρωπαϊκοί φορείς και υπηρεσίες  που υποστηρίζουν την Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και τα εργαλεία και τα ψηφιακά μέσα, που ενισχύουν τις πολιτικές της Ε.Ε. στον τομέα αυτό. Γίνεται παρουσίαση των κοινοτικών πρωτοβουλιών και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Τέλος και αξιολογούνται οι υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ σε σχέση με τον αντίκτυπό τους σε εθνικό επίπεδο (προγράμματα και πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Κύπρο).

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αναγνωρίζουν τις πολιτικές της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 2. Συνοψίζουν τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (διαχείριση, ευελιξία, πρόσβαση, ποιότητα) Επισημαίνουν σημαντικά ορόσημα της εξέλιξης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 3. Διαχωρίζουν εννοιολογικά βασικούς όρους όπως Διά Βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 4. Συνοψίζουν βασικές ευρωπαϊκές Ανακοινώσεις, Ψηφίσματα και Συστάσεις αναφορικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. Communication from the Commission 2006 ‘It is never too late to learn’, Communication from the Commission 2007 ‘It is always good time to learn’, Council Resolution on a renewed European agenda for adult learning 2011, Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning)
 5. Εντοπίζουν καλές πρακτικές των Κρατών Μελών της ΕΕ που προωθούν την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε διάφορους τομείς, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες και πολιτικές (σε συνάφεια με τις ευρωπαϊκές).
 6. Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. σε σχέση με τον αντίκτυπό τους στον ενήλικο πληθυσμό ή τον αντίκτυπό τους στις εθνικές πολιτικές)
 7. Εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των εθνικών πολιτικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. ενίσχυσης της συμμετοχής ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, όπως μετανάστες, άτομα που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, ενήλικες με χαμηλές βασικές δεξιότητες)
 8. Εντοπίζουν τις βασικές προκλήσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να εισηγούνται τρόπους αντιμετώπισής τους
 9. Κατανοούν τα βασικά εργαλεία υποστήριξης των πολιτικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Ε.Ε.
 10. Αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές συμβάλουν στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 11. Αναγνωρίζουν ενισχυτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Δίκτυο Ευρυδίκη)
 12. Αναλύουν τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών και πανευρωπαϊκών εκθέσεων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. έρευνα PIAAC)
 13. Αντιλαμβάνονται τους λόγους της πολυπλοκότητας των πολιτικών της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. λόγω της πολυπλοκότητας του πεδίου).
 14. Διερευνούν κατά πόσον οι βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων προωθούνται και αναπτύσσονται μέσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές
 15. Συσχετίζουν και να συγκρίνουν το έργο της ΕΕ για την Εκπαίδευση Ενηλίκων με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως για παράδειγμα την UNESCO
 16. Προσδιορίζουν τα οφέλη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (απασχολησιμότητα, ανταγωνιστικότητα, κοινωνική ένταξη, ενεργό συμμετοχή στα κοινά και προσωπική εξέλιξη)
 17. Παρουσιάζουν τα ψηφιακά εργαλεία της ΕΕ για την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης (π.χ. Πλατφόρμα EPALE)
 18. Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της Eκπαίδευσης Eνηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο
 19. Κωδικοποιούν τις εκάστοτε εμφάσεις της ΕΕ για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. βασικές δεξιότητες ενηλίκων, μάθηση στον χώρο εργασίας, διασφάλιση ποιότητας, διά βίου καθοδήγηση)
 20. Αξιολογούν εθνικές πολιτικές/στρατηγικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές
 21. Εισηγούνται τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (π.χ. σε σχέση με αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη συμμετοχής)

Περιεχόμενο μαθήματος

Νέες Τεχνολογίες και Αξιοποίηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων – Βασικές Έννοιες, Εξέλιξη, Δυνατότητες.

 • Ρόλος και σημαντικότητα τεχνολογίας, ορισμοί εκπαιδευτικής τεχνολογίας, φάσεις ενσωμάτωσης τεχνολογίας στην εκπαίδευση, μάθηση από, για και με την τεχνολογία. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Προσεγγίσεις για την ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων

Το Διαδίκτυο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Ορισμός, περιγραφή και χαρακτηριστικά, χρήσεις και δυνατότητες διαδικτύου στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική αξία και οφέλη, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Χρήσεις του Διαδικτύου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Ιστολόγια και ενσωμάτωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Ορισμός, περιγραφή, χαρακτηριστικά, είδη ιστολόγίων, εκπαιδευτική χρήση ιστολογίων, εκπαιδευτικά παραδείγματα και σενάρια μάθησης. Εκπαιδευτική αξία, χρησιμότητα, σημαντικότητα, και οφέλη ιστολογίων, σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη ιστολογίου, ενσωμάτωση και αξιοποίηση ιστολογίων στην εκπαιδευτική πράξη.

Wikis και ενσωμάτωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Περιγραφή, ορισμός, χαρακτηριστικά,   εκπαιδευτική χρήση wikis, εκπαιδευτικά παραδείγματα και σενάρια μάθησης wikis. Εκπαιδευτική αξία, χρησιμότητα, σημαντικότητα, και οφέλη των wikis, σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη ιστολογίου, ενσωμάτωση και αξιοποίηση ιστολογίων στην εκπαιδευτική πράξη.

Κοινωνική  και Εκπαιδευτική Δικτύωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Κοινωνικό δίκτυο, κοινωνική δικτύωση, χαρακτηριστικά, εργαλεία και λειτουργίες κοινωνικών δικτύων, Facebook, Youtube. Εκπαιδευτική δικτύωση, Facebook, LinkedIn, Εdmodo, Flickr, Twitter.

Έγγραφα Google (Google Documents) και ενσωμάτωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Χαρακτηριστικά, εργαλεία και λειτουργίες, επεξεργασία και διαχείριση, σημαντικότητα και χρησιμότητα,  εφαρμογές στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτική αξία, χρησιμότητα, σημαντικότητα, και οφέλη των wikis, σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη ιστολογίου, ενσωμάτωση και αξιοποίηση ιστολογίων στην εκπαιδευτική πράξη.

Podcasting – ηχητικά αρχεία  & Screen casting  (authoring and screen capture tools) και ενσωμάτωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Podcasting, παραγωγή και επεξεργασία ηχητικών αρχείων, διαδικτυακή διαχείριση. Χαρακτηριστικά, εργαλεία και λειτουργίες, παραγωγή και επεξεργασία ηχητικών αρχείων, διαδικτυακή διαχείριση, εφαρμογές στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτική αξία, χρησιμότητα, σημαντικότητα, και οφέλη των wikis, σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη ιστολογίου, ενσωμάτωση και αξιοποίηση ιστολογίων στην εκπαιδευτική πράξη.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Επεξηγούν τις αλλαγές στους στόχους της εκπαίδευση του 21ου αιώνα και τις απαιτήσεις για ανάπτυξη ενός πολυδύναμου προφίλ προσόντων των μαθητών (μελλοντικών πολιτών),
 2. Επεξηγούν και να αναλύουν το ρόλο και τη σημαντικότητα της τεχνολογίας στη σημερινή εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την επίτευξη διάφορων σκοπών,
 3. Απαριθμούν και να επεξηγούν τις ποικίλες χρήσεις του Διαδικτύου όπως επίσης και να επεξηγούν τις έννοιες Διαδίκτυο 1ης και 2ης γενιάς, τα χαρακτηριστικά, τις διαφορές αλλά και ομοιότητές τους,
 4. Αναλύουν την εκπαιδευτική αξία και οφέλη από την ενσωμάτωση του Διαδικτύου στην εκπαίδευση,
 5. Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά τα ακόλουθα εργαλεία Διαδικτύου 2ης γενιάς: ιστολόγια, wikis, κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακά αρχεία (google documents), αρχεία screencasting,
 6. Περιγράφουν και να επεξηγούν τα χαρακτηριστικά, τις διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες των προαναφερθέντων εργαλείων Διαδικτύου 2ης γενιάς,
 7. Επεξηγούν και να αναλύουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης των προαναφερθέντων εργαλείων στην εκπαιδευτική πράξη μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών και μαθησιακών σεναρίων,
 8. Επεξηγούν την εκπαιδευτική αξία και τα οφέλη των προαναφερθέντων εργαλείων και να επιχειρηματολογούν για τη χρησιμότητά τους στην εκπαίδευση,
 9. Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές ενσωμάτωσης των προαναφερθέντων εργαλείων ως νοητικά-γνωστικά εργαλεία στην εκπαιδευτική πράξη με απώτερο σκοπό την επίτευξη μαθησιακών στόχων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα γίνεται με την ανάπτυξη των εξής διδακτικών ενοτήτων:
1.Τα θεμέλια της εκπαίδευσης ενηλίκων και περιβάλλοντα μάθησης.
2.Θεωρίες μάθησης και περιβάλλοντα μάθησης.
3.Διατομικές διαφορές εκπαιδευόμενου (διαφορετικά γνωστικά στιλ και διαφορετικά μαθησιακά στιλ). Διατομικές διαφορές εκπαιδευτών (διαφορετικά διδακτικά στιλ)
4.Άτομο και αξιολόγηση αναγκών σε ένα περιβάλλον μάθησης.
5.Τα περιβάλλοντα μάθησης μέσα από τον φακό των αναλυτικών προγραμμάτων.
6.Ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος στο μικροεπίπεδο και στο μακροεπίπεδο. Ο ρόλος του κρυφού αναλυτικού προγράμματος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
7.Υπαίθριοι, σύγχρονοι και άτυποι χώροι ως περιβάλλοντα μάθησης.
8.Ενσωματωμένη προσωπική φιλοσοφία ανάπτυξης περιβαλλόντων μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Συζητούν την εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και για τα διάφορα περιβάλλοντα μάθησης στα οποία συντελείται.
 2. Εξετάζουν θεωρίες μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων και να τις συνδέουν με τη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων.
 3. Εξετάζουν και αναλύουν μαθησιακά περιβάλλοντα με επίκεντρο το άτομο-εκπαιδευόμενο και τις ανάγκες του.
 4. Εξηγούν το αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης και σχετικές έννοιες στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσα από τον φακό των αναλυτικών προγραμμάτων.
 5. Επιλέγουν παραδείγματα προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα ποικίλων περιβαλλόντων μάθησης.
 6. Συνθέτουν τη δική τους φιλοσοφία ανάπτυξης περιβάλλοντος μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στο θεωρητικό υπόβαθρο της ομαδικής εργασίας στους οργανισμούς
 • Χαρακτηριστικά πετυχημένης ομαδικής εργασίας σε οργανισμούς
 • Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στην εκπαίδευση
 • Διαχείριση συγκρούσεων σε οργανισμούς
 • Συνεδρίες προσωπικού
 • Ηγεσία ομάδων στην εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που αφορούν την ομαδική εργασία
 2. Αναπτύσσουν με χρήση παραδείγματος τις φάσεις ζωής μιας ομάδας εργασίας
 3. Αναλύουν αποτελεσματικές ομάδες εργασίας και να επεξηγούν τα χαρακτηριστικά τέτοιων ομάδων
 4. Παρουσιάζουν τα στάδια ανάπτυξης μιας ομάδας
 5. Επεξηγούν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομαδικών εργασιών στα σχολεία
 6. Διακρίνουν τις διαφορές στους ρόλους που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στις ομάδες εργασίας στα σχολεία.
 7. Αναπτύσσουν τα σημαντικότερα μοντέλα ηγεσίας ομάδας
 8. Κατανοούν τη σημασία της ηγεσίας για ποιοτική ομαδική εργασία
 9. Κάνουν διάγνωση των πιο συνηθισμένων αρνητικών καταστάσεων στις ομαδικές εργασίες και να προτείνουν λύσεις για επίλυση τους
 10. Εξηγούν με παραδείγματα το μοντελο λειτουργιών ηγεσίας του mcgrath
 11. Αναπτύσσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του εν λόγω μοντέλου .
 12. Γνωρίζουν τις αρχές προετοιμασίας και οργάνωσης των συνεδριάσεων προσωπικού
 13. Επεξηγούν τις αρχές παραγωγικής διεξαγωγής συνεδριάσεων
 14. Αξιοποιούν τις συνεδριάσεις για σκοπούς σχολικής βελτίωσης
 15. Αξιολογούν περιπτώσεις συνεδριάσεων εντοπίζοντας θετικά και αρνητικά στοιχεία και τρόπους βελτίωσης.
 16. Επεξηγούν με δικά τους λόγια τον ορισμό της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης
 17. Αναφέρουν σημαντικούς θεωρητικούς που επηρέασαν τα όσα γνωρίζουμε για τις EKM
 18. Περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη των ΕΚΜ μέσα από την έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα
 19. Επεξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ΕΚΜ
 20. Αιτιολογούν τη σημασία τους για τη σχολική βελτίωση
 21. Κρίνουν την μεθοδολογική επάρκεια της έρευνας όσον αφορά την επίδραση των ΕΚΜ σε μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα
 22. Επεξηγούν το θεωρητικό μοντέλο επίδρασης των ΕΚΜ σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες
 23. Αναλύουν τις δυσκολίες στην μέτρηση της επίδρασης των ΕΚΜ
 24. Αναφέρουν παραδείγματα επίδρασης των ΕΚΜ σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες
 25. Επιχειρηματολογούν σχετικά με τη σημασία του διευθυντή σχολικής μονάδας
 26. Διακρίνουν και να επεξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στην έμμεση και άμεση επίδραση του διευθυντή
 27. Αναλύουν τα νέα καθήκοντα και ρόλο του διευθυντή στα πλαίσια των ΕΚΜ
 28. Εξοικειωθούν με την έννοια “όραμα” και τους διαφορετικούς ορισμούς
 29. Διατυπώνουν δήλωση οράματος με έμφαση στην μάθηση και βελτίωση της επίδοσης των μαθητών
 30. Επεξηγούν το θεωρητικό μοντέλο επίδρασης του οράματος στα μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα
 31. Αναλύουν τα στάδια διαμόρφωσης του οράματος
 32. Επεξηγούν τις προϋποθέσεις που διευκολύνουν την υλοποίηση του οράματος σε μια σχολική μονάδα
 33. Επιχειρηματολογούν για την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό των σχολείων
 34. Επεξηγούν τη σημασία της συνεργασίας με βάση τα αποτελέσματα από διεθνείς έρευνες και εξετάσεις
 35. Αναλύουν το νόημα της συνεργασίας κάνοντας αναφορά στα χαρακτηριστικά της συνεργασίας όπως αυτά παρουσιάζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία
 36. Αναφέρουν μορφές συνεργασίας
 37. Επιχειρηματολογούν για τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία εκπαιδευτικών
 38. Αναπτύσσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης συνεργασίας στα σχολεία
 39. Κατανοούν το δεδομένο της συνεχούς αλλαγής στον χώρο της εκπαίδευσης
 40. Επεξηγούν και να ερμηνεύουν τους τρόπους με τους οποίους η αλλαγή επηρεάζει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων
 41. Αξιολογούν τις αιτίες και τις αφορμές της αλλαγής στην εκπαίδευση
 42. Αξιολογούν τους βασικούς παίκτες σε μία πολιτική αλλαγής και τα πιθανά οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο μέρος
 43. Ερμηνεύουν πολιτικές αλλαγές με βάσει τα κίνητρα και τις αξίες αυτών που τις προωθούν
 44. Περιγράφουν την έννοια της πραγματικής αλλαγής για τους εκπαιδευτικούς και πως αυτή διαμορφώνεται.
 45. Υπεξάγουν τακτικές και στρατηγικές πετυχημένης εισαγωγής αλλαγής σε σχολεία.
 46. Διακρίνουν διαφορές ανάμεσα σε συγκρούσεις και προσωπικές επιθέσεις
 47. Δίνουν ορισμό για τις συγκρούσεις
 48. Αναφέρουν και να εξηγούν πηγές-αιτίες συγκρούσεων
 49. Κατανοήσουν πως οι συγκρούσεις δεν αποτελούν απαραίτητα προβληματική κατάσταση αλλά μπορεί να αποτελέσουν όχημα ουσιαστικής αλλαγής
 50. Αναλύσουν και να αξιολογήσουν στρατηγικές προσέγγισης συγκρούσεων

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η έννοια της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση
 • Η έννοια της αξιολόγησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση και μαθησιακά αποτελέσματα
 • Αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού – εκπαιδευτών
 • Διεθνείς διαστάσεις στην αξιολόγηση
 • Διαφορετικές μορφές αξιολόγησης. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μορφές που συνάδουν με τους στόχους και επιδιώξεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων ή τμήματος εκπαίδευσης οργανισμού.
 • Τα στάδια επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Ποιοτική κατάρτιση εκπαιδευτικών – εκπαιδευτών
 • Ποιοτική διδασκαλία
 • Η ποιότητα στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διασφάλιση ποιότητας, δείκτες και πρακτικές

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. επιχειρηματολογούν για την ανάγκη έμφασης στην ποιοτική εκπαίδευση
 2. διακρίνουν και να αναλύουν τις διαφορές ανάμεσα σε εκπαίδευση και παιδεία
 3. δικαιολογούν την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση στη βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας ευκαιριών μάθησης
 4. Επεξηγούν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομαδικών εργασιών στην εκπαίδευση
 5. αναφέρουν τις βασικές “παραδόσεις” ή “θεωρίες” που σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση
 6. εξηγούν το περιεχόμενο της έννοιας “ποιότητα” στην εκπαίδευση
 7. συγκρίνουν τις διάφορες παραδόσεις που σχετίζονται με την έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση
 8. αξιολογούν τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε παράδοσης και να εντοπίζουν τη χρησιμότητα της κάθε μίας για το σύγχρονο κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο
 9. αναλύουν τις βασικές παραμέτρους της ποιότητας στην εκπαίδευση (μαθητές, περιεχόμενο, περιβάλλον, διαδικασίες και αποτελέσματα).
 10. αξιολογούν τα επιχειρήματα υπέρ και εναντίον της αξιολόγησης υψηλών συνεπειών
 11. περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης υψηλών συνεπειών
 12. αναλύουν προσπάθειες ή πολιτικές τέτοιας αξιολόγησης με βάση την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
 13. γνωρίζουν τα βασικά συστατικά στοιχεία της αξιολόγησης προσωπικού στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο
 14. εντοπίζουν τις βασικές αδυναμίες των συστημάτων αυτών
 15. συγκρίνουν τα μοντέλα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις
 16. κατανοούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού

Περιεχόμενο μαθήματος

1.  Το στυλ συγγραφής Διπλωματικής Διατριβής APA.
2.  Η σημασία της συγγραφής »ελκυστικής» εισαγωγής η οποία να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ποιο θέμα πραγματεύεται η εργασία; Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας; Συγγραφή ερευνητικών ερωτημάτων κα υποθέσεων. Ποια η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας;
3.  Διερεύνηση, οργάνωση και σύνθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, επιδεικνύοντας  την ικανότητα να δώσουν στον αναγνώστη να καταλάβει τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο θέμα.
4.  Διαχωρίσουν τη βιβλιογραφική επισκόπηση σε ενότητες και υποενότητες, σύμφωνα με το διάγραμμα το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Σύμβουλο της Μεταπτυχιακής Διατριβής. .
5.  Κατανόηση της μεθοδολογίας της έρευνας. Επιλογή του εργαλείου εκείνου, που θα δώσει έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας. Εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής έρευνας στο σχολείο, στον σύλλογο ή αλλού. Διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες. Οργάνωση/διαχείριση των δεδομένων.
6.  Η σημασία της συνεργασίας σε συστηματική βάση με το Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής, για τη συγγραφή των αποτελεσμάτων και της συζήτησης της έρευνας.
7.  Καταγραφή, υπολογισμός/ανάλυση, οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Χρήση της Excel για την καταγραφή δεδομένων. Χρήση της SPSS για στατιστική ανάλυση.
8.  Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επεξήγηση της σημασίας τους.
9.  Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Γενίκευση των αποτελεσμάτων ανάλογα με το δείγμα της έρευνας και τον πληθυσμό τον οποίο αφορά.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας για να είναι σε θέση να συνεργαστούν σε τακτική βάση με το Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής για τη συγγραφή μιας αποτελεσματικής εισαγωγής στο επιλεγόμενο θέμα.
 2. Αναγνωρίζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν ερευνητικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα το οποίο είχε επιλεγεί σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής.
 3. Επιδεικνύουν ικανότητα συγγραφής της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής χρησιμοποιώντας το στυλ συγγραφής APA.
 4. Οργανώνουν την εργασία τους γύρω από τη Διατριβή, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής για τη συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης και επιδεικνύουν ικανότητες συμπερίληψης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το επιλεγόμενο θέμα.
 5. Ακολουθούν την ερευνητική μεθοδολογία η οποία έχει συμφωνηθεί με τον Σύμβουλο τους, για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εισαγωγή, η βιβλιογραφική επισκόπηση και η μεθοδολογία της έρευνας.
 6. Καταγράφουν, υπολογίζουν/αναλύουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους.
 7. Συζητούν τα αποτελέσματα της έρευνας και εξηγούν τη σημασία τους.
 8. Συνδέουν τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, κάνουν τη συσχέτιση και γενικεύουν τα αποτελέσματα τους, σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας και τον πληθυσμό τον οποίο αφορά.

Περιεχόμενο μαθήματος

1.  Το στυλ συγγραφής Διπλωματικής Διατριβής APA.
2.  Η σημασία της συγγραφής «ελκυστικής» εισαγωγής η οποία να κινεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ποιο θέμα πραγματεύεται η εργασία; Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας; Συγγραφή ερευνητικών ερωτημάτων κα υποθέσεων. Ποια η σημασία της συγκεκριμένης έρευνας;
3.  Διερεύνηση, οργάνωση και σύνθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, επιδεικνύοντας  την ικανότητα να δώσουν στον αναγνώστη να καταλάβει τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο θέμα.
4.  Διαχωρίσουν τη βιβλιογραφική επισκόπηση σε ενότητες και υποενότητες, σύμφωνα με το διάγραμμα το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Σύμβουλο της Μεταπτυχιακής Διατριβής. .
5.  Κατανόηση της μεθοδολογίας της έρευνας. Επιλογή του εργαλείου εκείνου, που θα δώσει έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας. Εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής έρευνας στο σχολείο, στον σύλλογο ή αλλού. Διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες. Οργάνωση/διαχείριση των δεδομένων.
6.  Η σημασία της συνεργασίας σε συστηματική βάση με το Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής, για τη συγγραφή των αποτελεσμάτων και της συζήτησης της έρευνας.
7.  Καταγραφή, υπολογισμός/ανάλυση, οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Χρήση της Excel για την καταγραφή δεδομένων. Χρήση της SPSS για στατιστική ανάλυση.
8.  Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και επεξήγηση της σημασίας τους.
9.  Συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Γενίκευση των αποτελεσμάτων ανάλογα με το δείγμα της έρευνας και τον πληθυσμό τον οποίο αφορά.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος , οι μαθητές θα είναι ικανοί να:

 1. Αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας για να είναι σε θέση να συνεργαστούν σε τακτική βάση με το Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής για τη συγγραφή μιας αποτελεσματικής εισαγωγής στο επιλεγόμενο θέμα.
 2. Αναγνωρίζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν ερευνητικές πληροφορίες σχετικές με το θέμα το οποίο είχε επιλεγεί σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής.
 3. Επιδεικνύουν ικανότητα συγγραφής της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής χρησιμοποιώντας το στυλ συγγραφής APA.
 4. Οργανώνουν την εργασία τους γύρω από τη Διατριβή, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής για τη συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης και επιδεικνύουν ικανότητες συμπερίληψης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το επιλεγόμενο θέμα.
 5. Οργανώνουν την εργασία τους γύρω από τη Διατριβή, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τον Σύμβουλο Μεταπτυχιακής Διατριβής για τη συγγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης και επιδεικνύουν ικανότητες συμπερίληψης όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το επιλεγόμενο θέμα.
 6. Ακολουθούν την ερευνητική μεθοδολογία η οποία έχει συμφωνηθεί με τον Σύμβουλο τους, για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εισαγωγή, η βιβλιογραφική επισκόπηση και η μεθοδολογία της έρευνας.
 7. Καταγράφουν, υπολογίζουν/αναλύουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους.
 8. Συζητούν τα αποτελέσματα της έρευνας και εξηγούν τη σημασία τους.
 9. Συνδέουν τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, κάνουν τη συσχέτιση και γενικεύουν τα αποτελέσματα τους, σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας και τον πληθυσμό τον οποίο αφορά.
Μετάβαση στο περιεχόμενο