ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:

Άνεργους ηλικίας 30 – 49 ετών, κάτοχοι δελτίου ανεργίας, απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14.00

ΑΜΟΙΒΗ:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται σε 2.520 € (Θεωρία 1000€ και πρακτική 1520€)

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Με την υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύντομα ένας σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας για την συμπλήρωση της αίτησης στο πρόγραμμα Voucher 30-49.

Ξεκίνησε το προγράμμα Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι ηλικίας 30 – 49 ετών, κάτοχοι δελτίου ανεργίας, απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Διάρκεια αιτήσεων

Οι υποβολές των αιτήσεων θα είναι ενεργές από το Υπουργείο από τις 23/12/2020 και ώρα 14.00 έως 26/02/2021 και ώρα 14.00

 

Θεματολογία-Αντικείμενο:

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 •     μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,
 •     υγείας – πρόνοιας,
 •     τουρισμού και επισιτισμού

 

 Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες),
 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής,
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 • Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

 

Αμοιβή:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται σε 2.520 € (Θεωρία 1000€ και πρακτική 1520€)

 

Κριτήρια Μοριοδότησης:

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 90 μόρια, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Η Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (1 μόριο για κάθε μήνα με μέγιστο αριθμό μηνών τους 50)
 • Δηλωθέν Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό φορολογικού έτους 2019 (μέγιστος αριθμός μορίων 30)
  Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).
  Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (10 μόρια).

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  ή Διαβατηρίου
2) Αντίγραφο Απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών.
3) Βεβαίωση Ανεργίας & Αποδεικτικό Ανανέωσης Κάρτας Ανεργίας (από το site ΟΑΕΔ)
4) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας Φορολογικού Έτους 2019
5) Επίσημο Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ και το ΑΜ ΙΚΑ (αν υπάρχει)
6) Βεβαίωση συμμετοχής στην κοινωφελή εργασία (αν υπάρχει)
7) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:
1.Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
2. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.
Κατεβάστε την : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 30-49 ΕΤΩΝ
8. Βιογραφικό Σημείωμα (εφόσον υπάρχει)

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος . Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες στο 2241078924.

Μετάβαση στο περιεχόμενο